donderdag, juli 18, 2024

Privacy verklaring

Privacy verklaring van N-Mrii Stress & Performance Solutions

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door N-Mrii Stress & Performance Solutions geleverde producten en diensten.

N-Mrii Stress & Performance Solutions, gevestigd op de Vinkenweg 8, 6325 BB in Vilt/Berg en Terblijt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
N-Mrii Stress & Performance Solutions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die N-Mrii Stress & Performance Solutions van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden, en die door N-Mrii Stress & Performance Solutions in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Informatie door deelnemers en coachees aangereikt in het kader van training en/of coaching

Verwerkt N-Mrii Stress & Performance Solutions ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. N-Mrii Stress & Performance Solutions verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom ik gegevens nodig heb
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van N-Mrii Stress & Performance Solutions, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
• Om goederen en diensten aan u te leveren.
• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit N-Mrii Stress & Performance Solutions. Bijvoorbeeld om u via mijn nieuwsbrief te informeren over een (nieuwe) activiteit van N-Mrii Stress & Performance Solutions. Wilt u niet benaderd worden via mijn nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is N-Mrii Stress & Performance Solutions gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt N-Mrii Stress & Performance Solutions zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar
N-Mrii Stress & Performance Solutions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  • Procesgegevens (NAW, mailadressen, data, facturatie, kostenspecificaties etc.) worden na 7 jaar vernietigd.
  • Persoonlijke coachdossiers en individuele testresultaten worden na 2 jaar vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
N-Mrii Stress & Performance Solutions verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
N-Mrii Stress & Performance Solutions maakt geen gebruik van cookies. Indien er sprake mocht zijn van cookie-gebruik betreft het alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@nmrii.nl.

Beveiliging
N-Mrii Stress & Performance Solutions hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. N-Mrii Stress & Performance Solutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij N-Mrii Stress & Performance Solutions toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval N-Mrii Stress & Performance Solutions gebruik maakt van de diensten van derden, zal N-Mrii Stress & Performance Solutions in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal N-Mrii Stress & Performance Solutions u hierover binnen 14 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@nmrii.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy verklaring kunt u contact met mij opnemen, via info@nmrii.nl.

Deze privacy verklaring is opgesteld door Anne-Marie van der Winden op 11 mei 2018.